MK   EN
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

mjedis jetësor

Projekt tekniko- teknologjik dhe elaborat për mbrojtjen e mjedisit jetësor, Projekt themelor për ferma të strucëve/makusheve
 

Përpunim i projektit për ferma te strucëve ne fshatin Krusice në Sveti Nikoll, në të cilin janë paraparë më shumë intervenime teknike dhe ndërtimore: ngritje e kompleksit me ndërtimin e te gjitha pjesëve dhe ndërtesave të domosdoshme, vendosje e tyre e rregullt dhe funksionale, shfrytëzim i kapaciteteve ekzistuese dhe adaptimin dhe integrimin e tyre me mjedisin, si edhe organizim i komunikimit të tërësishëm në kompleksin.Objektet i përmbushin kërkesat e projektit tekniko-teknologjik për fermën e rritjes dhe shumimit të strucëve.

Projekti tekniko-teknologjik jep zgjedhje për rritje-shumim të strucëve, deponim të lëndës të parë, dhe përgatitje te ushqimit te strucëve si dhe vendosje e të punësuarve të angazhuar të punojnë në fermë.

Ferma me objektet e saja ndihmëse integrohet si tërësi kompakte ne mjedisin, me çka siguron edhe përputhshmëri arkitektonike dhe komunikim optimal teknologjik infrastrukturor.

Blegtoria, shpendaria apo avikultura, si edhe ruajtja e strucëve, varet në të madhe nga kushtet agro-ekologjike. Ajo gjithashtu ka të bëjë me kushtet natyrore: klimën, tokën, topografike, florën dhe faunën por edhe me mënyrën e shfrytëzimit dhe eksploatimit të tokës si edhe me përmirësimet në atë sferë.
Elaborati për vlerësim e ndikimit mbi mjedisin jetësor dhe programi funksional, mundësojnë zhvillim i cili i kënaq dhe përmbush nevojat e gjeneratave të sotme , duke mos i rrezikuar mundësitë dhe nevojat e gjeneratave te ardhme.


Kohëzgjatja e projektit:
Maj-Qershor viti 2008

Investor:
Individual farmer
bërë nga Kips com
CeProSARD @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap