MK   EN
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

mjedis jetësor
Qëllimi kryesor i projektit është rritja e vetëdijes të popullsisë në rajonet më të prekura, për masat e zvogëlimit të ndikimeve dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike, si dhe për mundësitë për reagime të menjëhershme në raste të paraqitjes të përmbytjeve. Në korrnizat e projektit përmbytjet shqyrtohen nga aspekti i ndryshimeve klimatike, respektivisht si pasojë e ndryshimeve klimatike. Pas identifikimit të zonave në Maqedoni, të cilat janë më të ekspozuara ndaj përmbytjeve, aktivitetet e projektit do të fokusohen në edukimin e popullatës lokale dhe të përfaqësuesve të komunave të prekura, për pasojat e ndryshimeve klimatike me të cilat po ballafaqohemi, masat për përshtatje ndaj ndryshimeve klimatike, masat për zvogëlimin e ndikimit mbi ndryshimet klimatike, si edhe mënyrat për përballjen dhe reagimin e menjëhershën në rast të paraqitjes të përmbytjeve.


Mars 2011 – Gusht 2011 (gjashtë muaj)


Ambasada e Norvegjisë në Shkup


- Qenda për menaxhim me kriza
- Drejtoria për punë hidrometeorologjike
- Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor
- Fakulteti i Pylltarisë - Shkup
- Fakulteti i shkencave bujqësore dhe ushqimit – Shkup
- Komunat: Petrovec, Zelenikovë, Bosillovë, Strumicë
bërë nga Kips com
CeProSARD @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap