EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

услуги
животна средина
УслугиПроекти



Заштита и унапредување на животната средина со почитување на начелата за одржлив развој
  • Изготвување документација потребна за имплементирање на законски обврски од областа на заштитата на животната средина
    • студии за оцена на влијание врз животна средина
    • извештаи за стратегиска оцена на влијанието врз животната средина
    • елаборати за заштита на животната средина
    • планови за управување со отпад
    • планови за управување со заштитени подрачја
    • барања за интегрирани еколошки дозволи/дозволи за усогласување со оперативен план
    • интегрирани еколошки дозволи/дозволи за усогласување со оперативен план
    • елаборати за енергетска ефикасност
    • локални еколошки акциони планови (изработка и ревизија на постоечки)
  • Мерење на бучава
  • Спроведување обуки, промотивни и други активности наменети за јакнење на капацитетите и подигање на јавната свест
  • Подготовка на предлог проекти преку мултидисциплинарен пристап


изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap