MK   EN
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

  vendi     aktuale

Prezantim dhe punetori e CeProSARD-it ne korniza te „Agrobiz forumit 2012 “ te Fakultetit te shkencave bujqesore dhe ushqimit ne Shkup.

Forumi i dyte i Agrobiz-it ne organizim te AISEK Shkup, ndersa me perkrahje te fakulktetit te shkencave bujqesore dhe ushqimit u mbajt ne periudhen prej 18 deri me 20 Dhjetor te vitit 2012.

Qellimi i forumit treditor eshte qe tu mundesohen studenteve njohuri shtese si teorike ashtu edhe praktike nga sfera te cilen ato studijojne si dhe pjesemarja e tyre aktive ne ligjeratat.

Aktivitetet e forumit ishin te perkrahura edhe nga CeProSARD-i i cili me te 19.12.2012 mori pjese me prezantimin ne teme „Efikasiteti energjetik dhe shfrytezimi i burimeve te riperteritshme te energjise ne bujqesi “, ndersa me te 20.12.2012 mbajti edhe nje punetori interaktive „Mundesite per kursime ne ferme nepermjet te shfrytezimit te burimeve te riperteritshme te energjise dhe permiresimit te Efikasitetit Energjetik.

bërë nga Kips com
CeProSARD @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap