MK   EN
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

baza e të dhënave
Baza e të dhënave Trego më shumë
MIRËSEVINI


Baza e të dhënave ju mundëson hyrje apo qasje më të lehtë deri tek subjektet të cilët janë aktiv në sferën e burimeve të ripërtëritshme të energjisë (BRE) dhe efikasitetit energjetik (EE). Në këtë bazë janë përfshirë këto kategori të subjekteve:

  -   këshilltarë/konsultantë dhe kompani konsultuese të cilat ofrojnë shërbime nga sfera e burimeve të ripërtëritshme të energjisë dhe efikasitetit energjetik;
  -   institucione dhe organizata të cilat përkrahin/implementojnë projekte nga sfera e burimeve të ripërtëritshme të energjisë dhe efikasitetit energjetik;
  -   shfrytëzues të burimeve të ripërtëritshme të energjisë;
  -   prodhues të pajisjeve për përmirësimin e efikasitetit energjetik dhe për shfrytëzimin e burimeve të ripërtëritshme të energjisë;
  -   furnizuesit e pajisjeve për përmirësimin e efikasitetit energjetik dhe përdorimin apo shfrytëzimin e burimeve të ripërtëritshme të energjisë.

Në rast se dëshironi të regjistroheni në bazë, duhet që të shkarkoni formularin, ta plotësoni dhe ta dërgoni në e-mail-in tonë: info@ceprosard.org.mk

Saktësia e të dhënave është përgjegjësi e subjekteve të regjistruar në bazë.

KËRKIM SIPAS KATEGORISË TË SUBJEKTITKËRKIM SIPAS SFERËS SË VEPRIMIT
Komapni konsultative /
këshilltarë-konsultantë
Shfrytëzyes të BRE dhe EE
Institucione /
Organizata
Prodhues
të pajisjeve
Furnizues të pajisjeve
Konsulence teknike në fushën
e BRE
Lloji i burimit të ripërtëritshëm të energjisë i cili përdoret
lloji i projekteve që kanë të bëjnë me burimet e ripërtëritshme të energjisë
Pajisjet për shfrytëzimin e burimeve të ripërtëritshme të energjisë
Pajisjet për shfrytëzimin e burimeve të ripërtëritshme të energjisë
Konsulence teknike në fushën
e EE
Lloji i masave që zbatohen
për EE-ik
Lloji i projekteve të lidhur me
masat për EE-ik
Pajisjet për përmirësimin e EE-ik
Pajisjet për përmirësimin e EE-ik

bërë nga Kips com
CeProSARD @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap