EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

база на податоци
База на податоци за ОИЕ и ЕЕ Прикажи детали
Добредојдовте


Базата на податоци ви овозможува полесен пристап до субјектите кои се активни во областа на обновливите извори на енергија (ОИЕ) и енергетсkaта ефикасност (ЕЕ). Во базата се опфатени следниве категории на субјекти:
  • консултанти и консултантски фирми кои нудат услуги во областа на обновливите извори на енергија и енергетската ефикасност;
  • институции и организации кои поддржуваат/имплементираат проекти од областа на обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност;
  • корисници на обновливи извори на енергија;
  • производители на опрема за подобрување на енергетската ефикасност и за користење на обновливите извори на енергија;
  • добавувачи на опрема за подобрување на енергетската ефикасност и за користење на обновливите извори на енергија.
Доколку сакате да се регистрирате во базата, потребно е да го симнете формуларот, да го пополните и да го испратите на нашиот e-mail: info@ceprosard.org.mk

Точноста на податоците е одговорност на субјектите регистрирани во базата.

ПРЕБАРУВАЊЕ ПО КАТЕГОРИЈА НА СУБЈЕКТПРЕБАРУВАЊЕ ПО ОБЛАСТ НА ДЕЛУВАЊЕ
Консултантски фирми / Консултанти
Корисници на ОИЕ и ЕЕ
Институции /
Организации
Производители
на опрема
Добавувачи на опрема
Технички консултации во
областа на ОИЕ
Вид на обновлив извор на енергија кој се користи
Вид на проекти поврзани со обновливи извори на енергија
Опрема за користење на обновливи извори на енергија
Опрема за користење на обновливи извори на енергија
Технички консултации во
областа на ЕЕ
Вид на мерки за ЕЕ кои се применуваат
Вид на проекти поврзани со мерки за ЕЕ
Опрема за подобрување на ЕЕ
Опрема за подобрување на ЕЕ